Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Co to jest Dzieło Biblijne im. Jan Pawła II?

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawna w Rzeczpospolitej Polskiej.

Jaki jest cel Dzieła Biblijnego?

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świetego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowosci i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Jakie jest hasło Dzieła Biblijnego i co ono oznacza?

Hasłem są słowa z dziewiatego rozdziału Ksiegi Mądrości nawiązujące do zaistnienia świata i człowieka: „Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem” bedące fragmentem wersetu rozpoczynajacego modlitwę. Natchniony autor wychwala Stwórcę człowieka, który został obdarzony władzą nad światem, i prosi o madrość „która tron dzieli” z Bogiem. Postrzega ją jako konieczną, by poznać Boże zamysły, gdyż człowiek jej pozbawiony jest słaby, jego myślenie zawodne i pozwalające z trudem poznawać rzeczy ziemskie, nie mówiąc o niebiańskich. Ona zaś niesie poznanie nie tylko tego, co stworzone, ale także woli Bożej oraz samego Boga działajacego i tego, co jest mu przyjemne. W świetle Objawienia w Nowym Przymierzu odkrywa się głebszy sens powyzszego wersetu. Bowiem zarówno stwórcze „słowo” jak i „mądrość” okazują się być Słowem, które na „poczatku było u Boga i Bogiem było”, przez które „świat stał się”, i które „przyszło do swojej własności”. Wszystkim, którzy „Je przyjęli” wierząc, że zostalo posłane przez Ojca, „dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi” - nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie Jednorodzonym Synu Bożym (J 1,1.10b, 11a,12).

Jak było i jest organizowane Dzieło Biblijne?

We wrześniu 2003 ks. abp Marian Gołębiewski, jako przewodniczący Sekcji Biblijnej w Komisji Nauki Wiary w Konferencji Episkopatu Polski, zlecił ks. prof. Henrykowi Witczykowi podjęcie prac mających na celu opracowanie statutu i powołanie do istnienia Dzieła Biblijnego w Polsce. KEP na 332 zebraniu plenarnym (w dniu 17 i 18 czerwca 2005) zatwierdziła statut Dzieła Biblijnego na okres trzech lat. We wrześniu 2005 roku w Łowiczu odbyło się zebranie założycielskie, na którym wybrano przewodniczącego DB (ks. prof. Henryk Witczyk) oraz pozostałych członków zarządu (ks. dr hab Krzysztof Bardski, ks. prof. Stanisław Hałas, ks. dr Artur Malina, ks. dr hab. Zdzisław Pawłowski). Elekcje zostały zatwierdzone przez KEP obradującą we Wrocławiu w dniu 25 września 2005. Dnia 17 listopada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwik Dorn wydał rozporządzenie o nadaniu DB “erygowanemu przez Konferencję Episkopatu Polski” osobowości prawnej (rozporządzenie zostało ogłoszone 9 grudnia 2005 w “Dzienniku Ustaw” nr 241 poz. 2031 z datą wejścia w życie i obowiązywania od 24 grudnia 2005). Pierwsze spotkanie zarządu DB odbyło się 2 stycznia 2006 w Warszawie. Ustalono na nim m. in. najwazniejsze kierunki działań. 30 stycznia na posiedzeniu plenarnym KEP Przewodniczący DB wraz z ks. abpem Marianem Gołębiewskim zwrócili się do wszystkich biskupów diecezjalnych z prośbą (także pisemną) o ustanawianie DB w diecezjach oraz powoływanie moderatorów diecezjalnych (ich zastępców i współpracowników). W odpowiedzi wszyscy ordynariusze diecezjalni ustanowili struktury Dzieła i powołali moderatorów w swoich diecezjach. Dnia 8 kwietnia - w pierwszą rocznicę pogrzebu sługi Bożego Jana Pawła II - odbył sie Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Aktualnie podejmowane działania Stowarzyszenia zmierzają do ustalenia wspólnych form działania w diecezjach, zorganizowania formacji biblijnej kandydatów na członków DB (animatorów w diecezjach i parafiach), nawiazania współpracy z istniejacymi juz w Polsce ośrodkami apostolstwa biblijnego, wydawnictwami i prasą, zorganizowania redakcji strony internetowej. Na 8 kwietnia 2006 planowany jest Pierwszy Ogolnopolski Zjazd Członków Załozycieli i Moderatorów Diecezjalnych DB.

Gdzie można znaleść więcej podstawowych informacji o Dziele Biblijnym: jego celach, środkach działania, członkach, i strukturze?

Więcej informacji można znaleść w podanym poniżej statucie. Zachęcamy także do lektury rozmowy z przewodniczącym DB ks. Henrykiem Witczykiem: ROZMOWA